fbpx

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO.

Chcemy przekazać naszym Klientom i Użytkownikom, że przetwarzamy dane osobowe uczciwie, rzetelnie oraz zgodnie z prawem, poprzez zachowanie przejrzystości w obszarze wykorzystywania tych danych. Staramy się przetwarzać dane osobowe w sposób dążący do osiągnięcia pełnego zaufania naszych Klientów i Użytkowników.

Wypełniając obowiązki RODO przedstawiamy następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są spółki:

 1. TBV Spółka Jawna W.Dzioba, P.Bielecki adres ul. Domaniewska 39A/508 02-672 Warszawa KRS 0000287959, REGON 060281647, NIP 7123082513
 2. TBV Spółka z o.o. Sp. k. adres ul. Pana Balcera 6B/U8 20-031 Lublin, KRS 0000587694, NIP 7123303138, REGON 36306247400000
 3. Osiedle Regaty TBV adres ul. Pana Balcera 6B/U8 20-031 Lublin, KRS 0000762854, NIP 9462676512, REGON 36893774700000
 4. DWP Sp. z o.o. adres Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin, NIP 7123296579, KRS 0000558253, REEGON 36151833200000
 5. Osiedle Jutrzenki Sp. z o.o. adres ul. Jana Sawy 2, 20-632 Lublin, NIP 7123370867, KRS 0000733325, REGON 38029686500000

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tbv@tbv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Co do zasady większość danych osobowych są podawane nam przez Panią/Pana, z uwagi na korzystanie z naszej oferty handlowej, zawarcie i wykonanie umowy, odpowiedź na nasze zaproszenia, promocje, ogłoszenia czy wzięcie udziału w rekrutacji.
Korzystając z naszej strony internetowej, gromadzimy jedynie informacje dotyczące interakcji z naszą stroną w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak:

 • data wizyty na stronie internetowej,
 • adres IP, z którego nawiązano połączenie z serwisem;

Jednocześnie informujemy, że dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile Pani/Pan jako użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) są obsługiwane przez przeglądarki internetowe. Użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce – więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem.

Kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie przekazuje nam Pani/Pan swoje imię, nazwisko, e-mail lub nr telefonu. Następnie kontaktujemy się pod podanym przez Panią/Pana adres e-mail lub nr telefonu, aby obsłużyć zapytanie.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Kontaktujemy się pod podanym przez Pana/Panią numerem telefonu czy adresem e-mail, aby obsłużyć zapytania mailowe, telefoniczne, zawrzeć czy realizować umowę, przedstawić ofertę handlową – Art. 6 ust. 1 lit. a lub Art. 6 ust. 1 lit. b lub Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw.
 3. Spoczywają na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Zawieramy i wykonujemy umowę/umowy, tj. prawidłowej realizacji danej umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. Rozpatrujemy roszczenia z tytułu reklamacji/gwarancji – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Realizujemy marketing bezpośredni naszych usług – Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji i poziomu bezpieczeństwa np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie stosownych umów lub upoważnień w szczególności: naszym pracownikom lub współpracownikom, podmiotom z grupy kapitałowej Administratora odpowiedzialnym za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa, podmiotom obsługującym systemy informatyczne, hostingodawcom, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy, wykonawcom/podwykonawcom, zarządcom czy administratorom nieruchomości/wspólnoty mieszkaniowej, pośrednikom, podmiotom świadczącym obsługę notarialną, jak i podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Nie prowadzimy bowiem w szczególności statystyk ruchu, jak i nie korzystamy z funkcjonalności map.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, przechowujemy Pani/Pana dane osobowe:
 2. 1) w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań mailowych wysłanych przez Panią/Pana do Administratora, przetwarzane są przez okres do dnia wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od ostatniego Pani/Pana kontaktu z Administratorem,
  2) w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzamy je przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia,
  3) w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, przetwarzamy je do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatnio wysłanej informacji handlowej,
  4) w przypadku gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do celów rekrutacji, przetwarzamy je do zakończenia danej rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia przesłania aplikacji, chyba że została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, w takim przypadku będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania aplikacji zawierającej wyrażoną zgodę na ich przetwarzanie w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora,
  5) w pozostałych przypadkach przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne lub przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, zapewniamy Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: (1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (2) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (3) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, (4) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, (5) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (1) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, (3) nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Informacje o cofnięciu zgody należy przesłać na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: tbv@tbv.pl. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia czy realizacji umowy, prowadzenia rekrutacji, odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie formularzowe, a jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (oferty handlowej), to bez tych danych nie będziemy mogli przesłać informacji handlowej.

Osiedle Europejskie Etap Oslo Felin

Osiedle Regaty Zalew Zemborzycki

Osiedle Europejskie Etap Kopenhaga Felin

Polesie Park Łęczna